วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

แนวข้อสอบครู สพฐ.ทั่วประเทศที่กำลังเปิดสอบ

ข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา

สรุปแนวข้อสอบ  ดาวน์โหลดข้อสอบที่  http://www.testthai1.com

1. เทคโนโลยีทางการศึกษา…..(ขบวนการ วิธีการ ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา)
2. เทคโนโลยีทางการศึกษามี 3 ชนิด (1.วัสดุ 2. เครื่องมือหรืออุปกรณ์ 3. วิธีการ)
3. เทคโนโลยีทางการศึกษาที่เป็นวัสดุ ได้แก่ ชอล์ค ดินสอ แผนที่)
4. เทคโนโลยีทางการศึกษาที่เป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์….(คอมพิวเตอร์ สไลด์ เครื่องฉายภาพยนตร์)
5. เทคโนโลยีทางการศึกษาที่เป็นวิธีการ ได้แก่…(การทดลอง การสาธิต บทเรียนโปรแกรม)
6. MULTIMEDIA……….(สื่อประสม ได้แก่ SOUND ภาพ ข้อความ )........ออกสอบ สปจ. ปี 2546
7. ถ้าเปรียบเทคโนโลยีทางการศึกษาเหมือนต้นไผ่ นวัตกรรมจะหมาย……….(หน่อไม้)
8. การประเมินผลที่ สปช. ส่งเสริมให้โรงเรียนปฏิบัติคือ……………….(การตรวจผลงาน)
9. พบเด็กขาดเรียนบ่อย …. …(ปรับปรุงวิธีสอนให้น่าสนใจ ไม่ให้การบ้านมากเกินไป ไม่ลงโทษโดยวิธีให้อับอาย)
10. BIG BOOK อยู่ขั้นใดของ ม.ป.ภ………. (ขั้นที่ 4)
11. มปภ. มี 5 ขั้น (1. ครูอ่าน 2. นักเรียนเล่าเรื่อง 3. ครูและนักเรียนเขียน 4. นักเรียนทำหนังสือใหญ่ 5. ชื่นชมผลงาน)
12. กลุ่มประสบการณ์ใดที่มีอัตราเวลาเรียนตรงข้ามกับกลุ่มทักษะ……(กพอ. สปช.)
13. ความต้องการขั้นต่ำสุด และสูงสุดของ มาสโลว์…(ความต้องการด้านร่างกาย – ความสำเร็จ)
14. วิชาภาษาอังกฤษ ป. 1 เรียนกี่คาบ…..(120 คาบ)
15. วิชาภาษาอังกฤษ ป. 2 - 4 เรียนกี่คาบ…..(240 คาบ)
16. วิชาภาษาอังกฤษ ป. 5 – 6 เรียนกี่คาบ…..(600 คาบ)
17. ชั้น ป. 3 – 4 คัดลายมือแบบใด………..(ตัวบรรจงครึ่งบรรทัด - ตัวหวัดแกมบรรจง)
18. วิชา สปช. หน่วยการเรียนใดมีอยู่ตั้งแต่ชั้น ป.1 – ป.6 คือ…...(ข่าวเหตุการณ์สำคัญ)
19. ป. 02 คือ…..…..(แบบกรอกคะแนนการประเมินผลประจำปี)
20. ป. 02 - 2 คือ……….(สมุดประจำชั้น จะอยู่ในเล่มเดียวกันกับ ป.02)
21. ข้อใดไม่สัมพันธ์กัน….. (ป.01 รบ.1 ต.)
22. เกณฑ์การจบหลักสูตรมัธยมต้น ต้องเรียนไม่น้อยกว่ากี่หน่วย….(90 หน่วย)
23. PORT FOLIO หมายถึง…..(แฟ้มสะสมงาน)
24. กระบวนการประเมินผล PORT FOLIO…..(แฟ้มสะสมงาน)
(1) จัดเก็บชิ้นงาน
(2) คัดเลือกชิ้นงานที่ดี
(3) นำเสนอความคิด บุคลิกภาพลงในแฟ้ม
(4) สะท้อนความคิดเห็นความรู้สึกต่อชิ้นงาน
(5) ตรวจสอบความเหมาะสมของแฟ้มสะสมงาน
(6) ประเมินและปรับปรุงให้สมบูรณ์
(7) ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมเป็นปัจจุบัน
( แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและชื่นชมในความสำเร็จ
25. ขั้นสุดท้ายของ PORT FOLIO คือ….(จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและชื่นชมในความสำเร็จ)
26. มปภ. เน้นวิชาใด…(ภาษาไทย)
27. การเรียนการสอนปัจจุบัน เน้นสื่อการเรียนการประเภทใด (MULTI MEDIA)
28. ข้อใดคือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน………………………...(CAI)
29. เวลาเรียนระดับประถมศึกษา 1 คาบมีกี่นาที…………. (20 นาที)
30. อำเภอหนึ่งมีกลุ่มโรงเรียน 9 กลุ่มโรงเรียน จะมี กปอ.กี่คน….(12 คน)
31. โรงเรียนขนาดเล็ก มีครูไม่ครบชั้น ควรใช้สื่อประเภทใด……(RIT)
32. I.Q คนปกติอยู่ในช่วงใด….(90 – 110)
35. ใครเป็นผู้อนุมัติผลการเรียน ม.ต้น……(สถานศึกษา)
36. การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ มีกำหนดระยะเวลา….(1 ปี)
37. ในระหว่างปี นักเรียนคนใดมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมากและมีวุฒิภาวะเหมาะสมที่จะ เลื่อนไปเรียนในชั้นที่สูงขึ้น ให้สั่งเลื่อนไปเรียนในชั้นที่สูงขึ้น ภายใน….(1 กันยายน ของปีการศึกษานั้น)
38. วิธีการประเมินผลการเรียน……….ออกสอบ ปี 2543
- ก่อนจัดการเรียนการสอน ….เพื่อตรวจสอบความรู้พื้นฐานและทักษะเบื้องของนักเรียน
- ระหว่างภาคเรียน ……….….เพื่อพัฒนาการเรียนของนักเรียน และเพื่อประเมินผลการผ่านจุดประสงค์
- ปลายภาคเรียน ………….….เพื่อตรวจสอบความรู้ความสามารถตามที่กำหนด
39. ประสบการณ์นามธรรมสูงสุดของ เอ็ดกา เดล คือ……..…(วัจนสัญลักษณ์).......ออกสอบ ปี 2543
40. ระบบการทำงานคอมพิวเตอร์…………… (Input - Process - Output)
41. การสอนวิทยาศาสตร์ควรจัดสอนที่ใดดีที่สุด…(ห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์)
42. ห้อง Sound Lab ใช้ประโยชน์กับวิชาใด…… ทุกวิชา ………ออกสอบ
43. โครงสร้างวิชาคณิตศาสตร์…(จำนวน พีชคณิต การวัด เรขาคณิต สถิติ)
44. โครงสร้างวิชาคณิตศาสตร์ ป. 1 – 2 …( จำนวน - การวัด - เรขาคณิต)
45. ระดับผลการเรียน 2 หมายถึง… (ผลการเรียนปานกลาง)…….ออกสอบ
46. ถ้านักเรียนจะขอย้ายสถานศึกษา จะใช้เอกสารใด…… (ป. 04)
47. การอุทธรณ์ ให้อุทธรณ์อย่างไร…(ภายใน 30 วัน นับแต่วันทราบคำสั่ง)
48. การร้องทุกด้วยวาจา ร้องทุกข์เมื่อใด………( )
49. ระดับใดไม่ต้องสอบปลายภาคเรียน….(ป. 1- 3 - 5 )
50. รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 มีกี่มาตรา (336 มาตรา)
51. รัฐมนตรีกี่คน….(36 คน รวมทั้งนายกรัฐมนตรี)
52. รัฐธรรมนูญใหม่เลือกตั้งแบบใด
- แบบแบ่งเขตเดียวเบอร์เดียว จำนวน 400 คน
- แบบัญชีรายชื่อ จำนวน 100 คน
53. ส.ส.กี่คน….(500 คน)
54. วิชาพุทธสาสนา จัดสอนในชั้นใด…(ให้นักเรียนชั้นประถมปีที่ 1 – 2 ที่นับถือศาสนาพุทธ เรียนหน่วยที่ 1 – 10 ส่วนนักเรียนอื่นเรียนหน่วยที่ 1 – 6)
55. ข้อใดไม่ใช่จุดมุ่งหมายของการเรียนรู้และการสอน……………ออกสอบ กทม.2542/ สปจ.
 

แนวข้อสอบเตรียมสอบครูผู้ช่วย ปี 2554 ทั้วประเทศ 

ดาวน์โหลดข้อสอบที่

  http://www.testthai1.com

รวมแนวข้อสอบครูผู้ช่วย ข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก
ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   499 บาท
 
ถ้าจะส่งทางไปรษณีย์ ราคา 999 ประกอบด้วย VCD ติวความรู้ความสามารถทั่วไป 3 แผ่น

DVD การเตรียมตัวสอบและติว พรบ.การศึกษา 2 แผ่น
 + เน้นเจาะข้อสอบมากกว่า 3000 ข้อ พร้อมเฉลย อธิบายที่มาของคำตอบอย่างละเอียดทุกข้อ
ประกอบด้วย เนื้อหาแนวข้อสอบที่จะออก คุ้มค่าติวสอบได้ด้วยตัวเองที่บ้าน

 + วิชาความสามารถทั่วไป (100 คะแนน)
 + วิชาภาษาไทย (100 คะแนน)

เนื้อหาในไฟล์ประกอบด้วย 
 
ภาค ก จะมี 4 วิชา
1. ความรอบรู้ (มีตัวอย่างข้อสอบที่เคยออกจริง)
2. ความรู้ความสามารถทั่วไป

 + แนวข้อสอบอนุกรม
 + แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ทั่วไป
 + แนวข้อสอบวิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง
 + แนวข้อสอบอุปมา-อุปไมย
 + แนวข้อสอบตรรกศาสตร์
 + แนวข้อสอบเงื่อนไขภาษา
 + แนวข้อสอบเงื่อนไขสัญลักษณ์
 + แนวข้อสอบการเขียนประโยค
 + แนวข้อสอบเติมคำในช่องว่าง
 + แนวข้อสอบการเรียงลำดับ
 + แนวข้อสอบความเข้าใจภาษา
 + แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
 + แนวข้อสอบแบบมิติสัมพันธภาพ

3. วิชาการศึกษา (มีแนวข้อสอบให้ฝึกทำจำนวนมาก)
4. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สามารถเลือกแนวข้อสอบวิชาเอกที่จะสอบได้)


ภาค ข
- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพครู (มีแนวข้อสอบให้ฝึกทำจำนวนมาก)
- สัมภาษณ์ (มีตัวอย่างคำถามจากสนามสอบจริง)
ดาวน์โหลดข้อสอบที่  http://www.testthai1.com

สนใจสั่งซื้อมาที่   
decho.by@hotmail.comกรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย บิ๊กซีขอนแก่น decho pragay  ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วโทรแจ้งที่  085-0127724

ข้อสอบเก่าครูผู้ช่วย,ข้อสอบครูผู้ช่วย,สอบบรรจุครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย,สอบครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย,ครูผู้ช่วย,ข้อสอบบรรจุครู,ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ,สอบครูชำนาญการ


รวบรวมโดย... รุ่นพี่คนที่สอบได้อันดับต้นๆ

แนวข้อสอบเก่าโรงเรียนช่างฝีมือทหาร ทุกเหล่าทัพ

จำหน่ายเอกสารติวแนวข้อสอบ-นายสิบทหาร จ่า(อากาศ-เรือ)ช่างฝีมือทหาร2554 ทั่วประเทศ
ที่กำลังเปิดสอบ สำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติวและเวลาไปหาซื้อหนังสือ

เป็นไฟล์เอกสารส่งทาง e-mail
ทันทีรวดเร็ว ได้อ่านสอบเร็วไม่ต่อรอ รวบรวมจากหนังสือมากกว่า สิบเล่มและรุ่นพี่ที่สอบได้
สนใจสั่งซื้อมาที่  
decho.by@hotmail.com


สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท   ส่งทางไปรษณีย์ราคา 550 มี VCD ติวคณิตศาสตร์และภาษาไทยให้ด้วย
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย บิ๊กซีขอนแก่น decho pragay  ออมทรัพย์


ประกอบด้วยวิชา
1. แนวข้อสอบ “วิชาวิทยาศตร์” (200 ข้อ) พร้อมเฉลย
2. แนวข้อสอบ “วิชาภาษาไทย” (200 ข้อ) พร้อมเฉลย
3. แนวข้อสอบ “วิชาภาษาอังกฤษ” (200 ข้อ) พร้อมเฉลย 
4. แนวข้อสอบ “วิชาสังคมศึกษา” (200 ข้อ) พร้อมเฉลย
5. แนวข้อสอบ “วิชาคณิตศาสตร์” (300 ข้อ) พร้อมเฉลย
5. แนวข้อสอบ “วิชาความถนัดทางช่าง” (200 ข้อ) พร้อมเฉลย
6. แนวข้อสอบเก่า (รวมปี 51 52 และ 53)

ดาวน์โหลดข้อสอบที่  http://www.testthai1.com

นักเรียนช่างฝีมือทหาร ดีอย่างไร

  • ได้รับเบี้ยเลี้ยง และทางราชการมีที่พัก + อาหาร + รักษาพยาบาลฟรี
  • เมื่อจบการศึกษาได้คุณวุฒิ ปวช. และบรรจุเข้ารับราชการในกองทัพ
  • มีหลักสูตรให้เลือก ดังนี้ ช่างซ่อมบำรุงเครื่องกล, ช่างซ่อมเครื่องมือกล, ช่างเชื่อมโลหะ, ช่างยานยนต์, ช่างไฟฟ้ากำลัง และช่างอิเล็กโทรนิกส์
คุณสมบัติผู้สมัครสอบเข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร
  • นร.ชาย ที่กำลังศึกษาในชั้น ม.3 หรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.ต้น หรือเทียบเท่า เกรดไม่ต่ำกว่า 2.00
  • อายุ 15-18 ปี

แนวข้อสอบเก่านักเรียนการไปรษณีย์ 2554

จำหน่ายเอกสารติวแนวข้อสอบนักเรียนการไปรษณีย์ 2554 ทั่วประเทศ
ที่กำลังเปิดสอบ สำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติวและเวลาไปหาซื้อหนังสือ

เป็นไฟล์เอกสารส่งทาง e-mail
ทันทีรวดเร็ว ได้อ่านสอบเร็วไม่ต่อรอ รวบรวมจากหนังสือมากกว่า สิบเล่มและรุ่นพี่ที่สอบได้
สนใจสั่งซื้อมาที่  
decho.by@hotmail.com

สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท   ส่งทางไปรษณีย์ราคา 550 มี VCD ติวคณิตศาสตร์และภาษาไทยให้ด้วย
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย บิ๊กซีขอนแก่น decho pragay  ออมทรัพย์


ประกอบด้วยวิชา
1. หนังสือประกาศ บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด (เรื่องรับสมัครบุคคล)
2. แนวข้อสอบ “วิชาภาษาไทย” (300 ข้อ)
3. แนวข้อสอบ “วิชาภาษาอังกฤษ” (300 ข้อ)
4. แนวข้อสอบ “วิชาภาษาคอมพิวเตอร์” (300 ข้อ)
5. แนวข้อสอบ “วิชาคณิตศาสตร์” (300 ข้อ)
6. แนวข้อสอบ “วิชาทัศนะคติ” (รวมปี 51 52 และ 53)
7. สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับไปรษณีย์
8. คำศัพท์ไปรษณีย์
9. สรุปแนวข้อสอบ
10. ประวัติกิจการไปรษณีย์ไทย
11. วิสัยทัศน์และภารกิจ
12. ที่ทำการบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
13. ถาม-ตอบไปรษณีย์
14. แนะนำเพิ่มเติม
 
เพิ่มเติมพิเศษโดย อาจารย์ ที่เคยออกข้อสอบนักเรียนการไปรษณีย์
1. ทำความรู้จักกับโรงเรียนการไปรษณีย์
2. สาเหตุใดที่มีผู้นิยมสอบเข้าโรงเรียนการไปรษณีย์เป็นจำนวนมาก
3. การเตรียมตัวสอบเข้าโรงเรียนการไปรษณีย์
    3.1 แนวทางการอ่านหนังสือ
    3.2 วิชาที่สอบและตัวอย่างโจทย์
4. การเขียนเรียงความหรือข้อสอบประเภทบรรยายให้ได้คะแนนดี
5. สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด          
 
แนวข้อสอบชุดนี้จะเป็นแนวข้อสอบที่ออกสอบในปี 2554-2556
ดาวโหลดข้อสอบที่  http://www.testthai1.com/

แนวข้อสอบ ตั่วทนายภาคปฎิบัติ

ผมสรุปไว้ในสมัยที่ 29-31 เอาไว้อ่านเผื่อมีประโยชน์
กฎหมายทหาร
• คดีที่ต้องขึ้นศาลทหารคือ กระทำความผิดต่อกฎหมายทหาร หรือกระทำความผิดต่อกฎหมายอาญาซึ่งผุ้กระทำเป็นบุคคลที่อยู่ในอำนาจของศาลทหารขณะกระทำผิด(ไม่ต้องดูขณะฟ้อง)หรือคดีละเมิดอำนาจศาลทหาร
• ศาลทหารแบ่งออกเป็น ศาลทหารชั้นต้น(ศาลจังหวัดทหาร ศาลมณฑลทหาร ศาลทหารกรุงเทพ ศาลประจำหน่วยทหาร) ศาลทหารชั้นกลาง และ ศาลทหารสูงสุด
• ทุกจังหวัดให้มีศาลจังหวัดทหาร1 ศาล เว้นแต่จังหวัดนั้นจะมีศาลมลฑลทหาร และทุกมลฑลให้มีศาลมลฑลทหาร 1 ศาลเว้นแต่มลฑลนั้นเป็นที่ตั้งของศาลทหารกรุงเทพ
• คดีที่ไม่อยู่ในอำนาจศาลทหารคือ (ให้ศาลพลเรือนดำเนินคดี แต่ถ้ารับฟ้องแล้วต่อมากลายเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจศาลทหารในภายหลัง ศาลพลเรือนก็สามารถดำเนินต่อไปได้)
o คดีที่ผุ้กระทำความผิดเป็นทหารและพลเรือนกระทำผิดร่วมกัน (คดีปะปน)
o คดีที่เกี่ยวพันกับคดีในศาลพลเรือน
o คดีที่ต้องดำเนินในสาลคดีเด็กและเยาวชน
• ศาลจังหวัดมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาได้ทุกบทกฎหมาย เว้นแต่กรณีที่จำเลยเป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตร
• ศาลมลฑลทหารและศาลทหารประจำหน่วยมีอำนาจพิจารราพิพากษาคดีอาญาได้ทุกบทกฎหมาย เว้นแต่จำเลยเป็นนายพล
• ศาลทหารกรุงเทพมีอำนาจพิจารณาพิพากษาได้ทุกบทกฎหมายไม่จำกัดยศ และ ไม่จำกัดพื้นที่
• กระทำผิดในเขตศาลจังหวัดใดให้ฟ้องที่ศาลหารจังหวัดนั้น ถ้ากระทำผิดต่อสังกัดเช่นหนีราชการให้ฟ้องต่อสังกัดมลฑลนั้น
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
• ขั้นตอนของทนายความหลังจากที่เยาวชนถูกจับในคดีอาญา
o ดูแลเรื่องการขอปล่อยชั่วคราว (ม.50 ผอ.ได้รับคำร้องต้องรีบสั่ง
àทนายต้องทำคำร้องถึงผู้อำนวยการสถานพินิจ--àอยู่ในอำนาจของผุ้อำนวยการสถานพินิจ)----  ถ้าไม่อนุญาต ให้ทำคำร้องส่งไปศาลเยาวชนฯàอนุญาต หรือไม่อนุญาต-- ให้อธิบดีเป็นผู้สั่ง คำสั่งอธิบดีถือเป็นที่สุด

o ต้องสอบปากคำให้เสร็จภายใน 24 ชั่วโมงแล้วส่งตัวให้ผู้อำนวยการสถานพินิจ (คุมตัวเด็กเกิน24ชั่วโมงไม่ได้)
• ม.14 “แม้จำเลยอายุครบ 18ปีบริบูรณ์ บรรลุนิติภาวะแล้ว แต่ศาลก็มีอำนาจพิจารณาต่อไป”
• ม.6 “ ให้นำวิ.แพ่ง วิ.อาญา มาใช้บังคับโดยอนุโลม”
• ม.11 “อำนาจพิจารณาพิพากษาคดีเยาวชนและครอบครัว
o 1.คดีอาญาที่เด็กกระทำความผิด
o 2. คดีแพ่ง...คดีครอบครัวเกี่ยวกับเยาว์ชนที่ต้องบังคับตามกฎหมายแพ่ง
• ม.12 “กรณีคดีใด ควรขึ้นศาลเยาวชน หรือศาลยุติธรรมอื่น ให้ประธานศาลฎีกาเป็นผุ้วินิจฉัย”
• ม.13 “คดีใดอยู่ในอำนาจศาลเยาวชน ห้ามศาลอื่นรับพิจาณาคดีนั้นอีก”
• ต้องยื่นฟ้องภายใน 30 วันถ้าพ้นกำหนดห้ามฟ้อง ยกเว้นขออนุญาตจากอัยการสูงสุด
• อำนาจศาลเยาวชน ให้ถือตามที่อยู่ของเยาวชนไม่ใช่ตามภูมิลำเนา ถ้าเด็กทำผิดร่วมกับผุ้ใหญ่ให้แยกพิจารณาคนละศาล
• ผุ้อำนวยการฯเสนออัยการสั่งไม่ฟ้องได้ถ้าโทษไม่เกิน 5 ปี คำสั่งไม่ฟ้องของอัยการให้เป็นที่สุด
• จำเลยจะมีทนายแก้ต่างไม่ได้แต่จะให้มีที่ปรึกษากฎหมายได้
o ไม่ต้องสวมครุย บิดามารดามีสิทธิถามพยานได้โดยผ่านนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์
• กรณีเยาวชนทำร้ายผุ้ใหญ่ ห้ามมิให้ผุ้เสียหายฟ้องเยาวชนต่อศาลเยาวชนฯเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก ผอ.สถานพินิจก่อนกรณีอาญาเท่านั้น คดีแพ่งไม่ต้องขออนุญาต ถ้าผอ.ไม่อนุญาตให้ร้องต่อศาล คำสั่งสาลเป็นที่สุด
• เรื่องปล่อยชั่วคราว อธิบดีศาลเยาวชนฯเป็นผู้สั่ง แต่ถ้าฟ้องคดีแล้วอำนาจเป็นของศาล
• ขออนุญาตฟ้อง ศาลเป็นผุ้สั่ง…ขอเข้าเป็นโจทก์ร่วมไม่ต้องขออนุญาต
• คดีอยู่ในเขตอำนาจศาลเยาวชนหรือไม่ ให้ประธานศาลฎีกาวินิจฉัย

แผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง (องค์คณะ 9 คน ห้ามเป็นผุ้พิพากษาอาวุโสเกิน 3 คน)
• การค้นหาความจริงกระทำโดยศาลโดยวิธีไต่สวน โดย ปปช.(9คน)เป็นผู้ชี้มูลความผิด อัยการสูงสุดเป็นผู้ฟ้องคดี
• คำถามที่ใช้ในคดีมีแค่ 2 ประเภท คือ คำถามของศาลและคำถามเพิ่มเติม(ไม่มีถามค้าน ถามติง)
• บุคคลผุ้นำคดีขึ้นสู่ศาลเรียกว่าผู้เสียหาย(ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการร่ำรวยผิดปกติ หรือ เนื่องจากการที่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองกระทำผิดอาญา)
• วิธีเปิดคดีโดยผู้เสียหาย ให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องต่อ ปปช. หรือยื่นต่อที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา (ถ้ายื่นต่อที่ประชุมใหญ่ ที่ประชุมจะส่งให้ ปปช.หรือตั้งผู้ไต่สวนอิสระทำก็ได้)
• คดีนั้นต้องผ่านการชี้มูลจาก ปปช.(ถ้าไม่ผ่านการชี้มูล ไม่มีอำนาจฟ้อง)
• ถ้าคดีมีมูลต้องส่งให้อัยการสูงสุดภายใน 14 วัน อัยการสูงสุดมีเวลา 30 วันเพื่อฟ้องคดี ถ้า อัยการสูงสุดเห็นว่าสำนวนไม่สมบูรณ์ต้องส่งกลับให้ ปปช.เพื่อตั้งกรรมการร่วม(อสส.+ปปช.) เมื่อกรรมการร่วมเห็นว่าสมบูรณ์สามารถยื่นฟ้องได้เองโดยไม่ต้องส่งไป อสส. อีก
• การพิจารณาครั้งแรก(กระทำลับหลังจำเลยได้)พิจารณาว่าควรรับฟ้องหรือไม่ โจทก์จำเลยต้องยื่นบัญชีระบุพยานให้ศาลตรวจ ถ้าไม่โต้แย้งหรือเสนอแนวทาง ในประเด็นใด ศาลจะไม่ไต่สวนเพราะจะยึดของ ปปช. เป็นหลัก
• การดำเนินคดีแพ่งเช่นเดียวกับอาญาต่างกันเพียงเมื่อศาลรับคำร้องแล้วต้องประกาศและสำเนาคำร้องให้เจ้าของทรัพย์สินที่เสียหายทราบ
• การกล่าวหาว่า ปปช.ร่ำรวยผิดปกติ (ปปช. จะชี้มูลตัวเองไม่ได้) สส+สว ไม่น้อยกว่า 1/5ของทั้งหมดยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาแผนกผู้ดำรงตำแหน่งฯโดยส่งให้ประธานวุฒิสภาทำหน้าที่สั่ง ดดยตั้งกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คนทำหน้าที่เหมือน ปปช.
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
• ผลิตหมายความถึง แบ่ง แยก บรรจุ (กำลังบรรจุยาบ้าใส่หลอด ถือว่ามีความผิดฐานผลิตยาเสพติดโทษประหาร
• จำหน่ายหมายความถึง จ่าย แจก แลก เปลี่ยน ให้ (เอายาบ้าให้เพื่อนไปเสพมีความผิดฐานมียาเสพติดไว้เพื่อจำหน่าย)
• มาตรา 100 เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำความผิดเสียเองต้องรับโทษ 3 เท่าของโทษที่กำหนด
• มาตรา 100/2 ให้ข้อมูลสำคัญ ศาลจะลงโทษน้อยกว่าโทษขั้นต่ำของกฎหมายก็ได้
• มาตรา 7 ในกรณีจำเป็นเจ้าพนักงานสามารถปฎิบัติการอำพลาง(ล่อซื้อ)ได้ (ขัดกับหลักดอกผลของต้นไม่พิษ)
o การกระทำตามวรรค 1 ต้องได้รับอนุญาตจากศาลยกเว้นกรณีเร่งด่วน
• มาตรา 12 สืบพยานลับหลังจำเลยได้ในกรณีจำเป็น
• มาตรา 13ในชั้นพิจารณาถ้าจำเลยสารภาพศาลจะพิพากษาโดยไม่สืบพยานต่อไปก็ได้เว้นแต่ สงสัยว่าจำเลย
• ไม่ได้กระทำความผิด หรือความผิดนั้นมีโทษประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิต
• มาตรา 15 ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้อุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์เท่านั้น
• มาตรา 17 ถ้าความผิดมีหลายกรรม ถ้ามีการอุทธรณ์เกี่ยวกับยาเสพติด ให้อุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์เท่านั้น แม้
จะมีความผิดอย่างอื่นด้วยและให้สาลอุทธรณืมีอำนาจตัดสินคดีนั้นได้ด้วย
• มาตรา 19 ขออนุญาตฎีกาได้โดยทำเป็นคำร้อง ยื่นต่อศาลฎีกา
• มาตรา 22 คดีที่โทษประหารหรือจำคุกตลอดชีวิต มีอายุความ 30 ปี

กฎหมายเกี่ยวกับธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
• แต่ พรบ.ว่าด้วยธุรกรรมฯถูกจำกัดไม่ให้ใช้กับธุรกรรมครอบครัวและมรดก (พรฎ.ยกเว้นมิให้นำกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมมาใช้ พศ.2549)
• การใดที่กฎหมายให้ทำเป็นหนังสือหรือมีหลักฐานเป็นหนังสือหรือมีเอกสารมาแสดง ให้ถือว่ามีหนังสือหรือมีหลักฐานเป็นหนังสือมาแสดงแล้ว ถ้าข้อมูลนั้น
o เป็นข้อมูลที่เข้าถึงได้
o เป็นข้อมูลที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้
o และความหมายไม่เปลี่ยนแปลง
• เวลาการส่งข้อมูล ได้แก่เวลาเมื่อข้อมูลนั้นได้เข้าสู่ระบบที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของผุ้ส่ง
• สถานที่ส่งหรือรับคือสถานที่ทำงานของผู้ส่งและรับ ถ้ามีหลายที่ให้ถือเอาที่ทำธุรกรรมมากที่สุดถ้ายังกำหนดไม่ได้อีกให้ถือเอาที่อยู่ปกติของผุ้ส่ง-รับเป็นสถานที่ส่งหรือรับ
• หลักการสำคัญของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์คือ
o คำนึงถึงความครบถ้วนแท้จริงของข้อมูล
o ความสามารถในการระบุตัวบุคคล
o การห้ามปฏิเสธความรับผิด
o ความเป็นกลางทางเทคโนโลยี
• ศาลทรัพย์สินทางปัญญาได้นำระบบอิเล็กทรอนิกส์ไปนำร่องใช้เป็นศาลแรก
• ระบบลายมือชื่อแบบกุญแจคู่(digital) มี 2 ระบบคือ กุญแจส่วนบุคคล กับ กุญแจสาธารณะ
• ระบบกุญแจชีวภาพ ได้แก่ การสแกนลายมือ สแกนม่านตาเป็นต้น

ดูรายละเอียดที่เวบ สภาทนาย 

        ข้อสอบตั๋วทนายภาคทฤษฎี : ปรนัยประมาณ 20 ข้อคับ.. ส่วนมากเป็นพรบ.ทนายความ พ.ศ. 2528 จะแจกให้ตอนซื้อใบสมัคร ซึ่งออกประมาณ 2-3 ข้อ , วิ.แพ่งจะออกเยอะหน่อย, วิ.อาญา มีออกบ้างแต่ไม่มาก, พระธรรมนูญศาลยุติธรรม และมีอีกหลายวิชา คับ.. 
และอัตนัย 80 คะแนน ต้องรู้หลักการเขียนและบรรยายฟ้อง ที่ออกแน่นอนและออกประจำก็คือคำฟ้องแพ่ง ประมาณ 35-40 คะแนน , พวกฟ้องอาญาก็มี คะแนนจะรองลงมาอันดับสอง และสุดท้ายคือพวกคำร้อง คำขอ คำแถลง หนังสือบอกกล่าว ต่าง ๆ ซึ่งแนวข้อสอบตั๋วทนาย    มีเนื้อหา ที่ใช้ในการสอบภาคทฤษฏี ประกอบด้วย 
  1.กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
  2.กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
  3.วิธีพิจารณาคดีอาญาในศาลแขวง 
  4.พระราชบัญญัติทนายความ 
  5.ข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ. 2529 
  6.วิธีดำเนินกระบวนพิจารณาในศาลภาษีอากร 
  7.วิธีดำเนินกระบวนพิจารณาในศาลล้มละลาย 
  8.วิธีดำเนินกระบวนพิจารณาในศาลแรงงาน 
  9.วิธีดำเนินกระบวนพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 
  10.วิธีดำเนินกระบวนพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ 
  11.การเขียนคำฟ้องและคำขอท้ายฟ้องคดีแพ่ง 
  12.การเขียนคำฟ้องและคำขอท้ายฟ้องคดีอาญา 
  13.การเขียนคำร้อง คำขอ คำแถลง 
  14.การเขียนหนังสือมอบอำนาจ 
  15.หนังสือมอบอำนาจให้ฟ้องคดี 
         ข้อสอบตั๋วทนาย รุ่นหลังๆ ยากขึ้นเรื่อยๆ นะครับ ควรศึกษาข้อสอบเก่า หัดร่างฟ้องแพ่ง-ฟ้องอาญาให้มากๆ คับ จะได้เก่งๆ
   
ข้อสอบตั๋วทนายภาคทฤษฎี : ปรนัยประมาณ 20 ข้อคับ.. ส่วนมากเป็นพรบ.ทนายความ พ.ศ. 2528 จะแจกให้ตอนซื้อใบสมัคร ซึ่งออกประมาณ 2-3 ข้อ , วิ.แพ่งจะออกเยอะหน่อย, วิ.อาญา มีออกบ้างแต่ไม่มาก, พระธรรมนูญศาลยุติธรรม และมีอีกหลายวิชา คับ.. 
และอัตนัย 80 คะแนน ต้องรู้หลักการเขียนและบรรยายฟ้อง ที่ออกแน่นอนและออกประจำก็คือคำฟ้องแพ่ง ประมาณ 35-40 คะแนน , พวกฟ้องอาญาก็มี คะแนนจะรองลงมาอันดับสอง และสุดท้ายคือพวกคำร้อง คำขอ คำแถลง หนังสือบอกกล่าว ต่าง ๆ ซึ่งแนวข้อสอบตั๋วทนาย    มีเนื้อหา ที่ใช้ในการสอบภาคทฤษฏี ประกอบด้วย 
  1.กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
  2.กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
  3.วิธีพิจารณาคดีอาญาในศาลแขวง 
  4.พระราชบัญญัติทนายความ 
  5.ข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ. 2529 
  6.วิธีดำเนินกระบวนพิจารณาในศาลภาษีอากร 
  7.วิธีดำเนินกระบวนพิจารณาในศาลล้มละลาย 
  8.วิธีดำเนินกระบวนพิจารณาในศาลแรงงาน 
  9.วิธีดำเนินกระบวนพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 
  10.วิธีดำเนินกระบวนพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ 
  11.การเขียนคำฟ้องและคำขอท้ายฟ้องคดีแพ่ง 
  12.การเขียนคำฟ้องและคำขอท้ายฟ้องคดีอาญา 
  13.การเขียนคำร้อง คำขอ คำแถลง 
  14.การเขียนหนังสือมอบอำนาจ 
  15.หนังสือมอบอำนาจให้ฟ้องคดี 
         ข้อสอบตั๋วทนาย รุ่นหลังๆ ยากขึ้นเรื่อยๆ นะครับ ควรศึกษาข้อสอบเก่า หัดร่างฟ้องแพ่ง-ฟ้องอาญาให้มากๆ คับ จะได้เก่งๆ
ดาวโหลดข้อสอบที่  http://www.testthai1.com/

จำหน่ายเอกสารสอบติวสอบทนาย ภาคปฎิบัติ
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ จากหนังสือหลายเล่มไว้ในไฟล์เดียว
สนใจสั่งซื้อมาที่   decho.by@hotmail.com
รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก
ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   350 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย บิ๊กซีขอนแก่น decho
pragay  ออมทรัพย์

โอนเงินแล้วโทรแจ้งที่  085-0127724

แนวข้อสอบการประปานครหลวง

1.            สี่เหลี่ยมคางหมูรูปหนึ่งมีพื้นที่ 39 ตารางเซนติเมตร มีผลบวกของด้านคู่ขนาน 13 เซนติเมตร จงหาระยะห่างของเส้นคู่ขนาน
                1)  3                                       2)  2                                       3)  6                                       4)  8
 
2.            ค่าเข้าชมสวนสนุกสำหรับเด็กมีราคาเท่าใด ถ้าแดงจ่ายเงิน 285 บาท เป็นค่าผ่านประตูสำหรับตัวเอง ภรรยา และลูก 1 คน ดำจ่ายเงิน 240 บาท สำหรับตัวเอง และลูก 2 คน เเอ๊คกรุ๊ป
                1)  45                                     2)  65                                     3)  87                                     4)  105
 
3.            ถ้าจำนวนของประชากรในหมู่บ้านแห่งหนึ่งเพิ่มขึ้นจาก 3,000 คน เป็น 12,000 คน จงหาว่า จำนวนประชากรเพิ่มขึ้นร้อยละเท่าใด  081-445-1423 อ.วันนรัตน์
1)  150                                  2)  180                                  3)  240                                  4)  300 

 
4.            ถ้า  5x = 5k และ 6y = 5k จงหาสัดส่วนระหว่าง x กับ y
                1)  10 : 17                                            3)  25 :  12
                2)  12 :  25                                           4)  11 :  10
 
5.            บ้านหลังหนึ่ง หากใช้คนงานชายก่อสร้าง 3 คน จะเสร็จภายใน 20 วันถ้าหากใช้คนงานหญิง 5 คน จะแล้วเสร็จภายใน 30 วัน หากให้คนงานทั้งชายและหญิงทุกคนช่วยกันทำจะใช้เวลานานกี่วัน
                1)  15                                     2)  13                                     3)  12                                     4)  10
 
6.            ในการจัดเลี้ยงครั้งหนึ่ง ต้องจัดคนนั่งล้อมรอบโต๊ะกลมจำนวน 9 คน จะมีวิธีการจัดให้แตกต่างกันได้กี่วิธี เเอ็ค
                1)  4,032                                                               3)  40,320
                2)  36,288                                                            4)  362,880
7.            นักเรียนห้องหนึ่งมีนักเรียนชาย และหญิงเป็นอัตราส่วน 1 : 2 นักเรียนห้องสองมีนักเรียนชาย และหญิงเป็นอัตราส่วน 2 : 7 ถ้าทั้งสองห้องมีนักเรียนห้องละ 45 คน จงหาว่า ทั้งสองห้องมีนักเรียนชายกี่คน
                1)  20 คน                                                             3)  27 คน
                2)  25 คน                                                             4)  30 คน
 
8.            ในขณะนี้ ณรงค์ มีอายุเท่ากับครึ่งหนึ่งของณัฐ แต่ในอีก 10 ปีข้างหน้าณรงค์จะมีอายุเป็น 2 ใน 3 ของณัฐ อยากทราบว่า ณัฐอายุเท่าใดในขณะนี้
                1)  15                                     2)  20                                     3)  25                                     4)  30
 
9.            ถ้านักเรียน 40 คน ลงทะเบียนเรียนภาษาอังกฤษหรือคณิตศาสตร์ หรือเรียนทั้ง 2 วิชา ถ้านักเรียน 30 คน ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษและ 26 คน ลงทะเบียนวิชาคณิตศาสตร์ มีนักเรียนกี่คนที่ลงทะเบียนเรียนทั้งวิชาภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์
                1)  14                                     2)  16                                     3)  10                                     4)  12
 
10.          โลหะผสมชิ้นหนึ่งหนัก 3 กิโลกรัม ประกอบด้วยดีบุก 30% และตะกั่ว 70% จะต้องเติมดีบุกอีกเท่าใดจึงจะทำให้โลหะผสมมีส่วนผสมของดีบุกและตะกั่วเท่ากัน
                1)  0.75 ก.ก.                                                        3)  1.2 ก.ก.
                2)  1 ก.ก.                                                              4)  1.25 ก.ก.
 
11.          รถบัสคันหนึ่งออกเดินทางจากเมือง ก เวลาเที่ยงตรง เพื่อเดินทางไปยังเมือง ข ซึ่งห่างออกไป 200 กิโลเมตร ด้วยความเร็ว 58 ก.ม./ช.ม. รถบัสอีกคันหนึ่งออกเดินทางจากเมือง ข ไปเมือง ก ในเวลาเดียวกันด้วยความเร็ว 42 ก.ม./ช.ม. รถทั้งสองคันจะมาพบกันในเวลาใด
                1)  14.00 น.                                                         3)  16.00 น.
                2)  15.00 น.                                                         4)  18.00 น.
 
12.          จะต้องเติมแอลกอฮอล์อีกเท่าใดลงไปในสารละลายแอลกอฮอล์ 20% จำนวน 60 ลิตร เพื่อให้มีความเข้มข้นเพิ่มขึ้นอีก 40%
                1)  12 ลิตร                                                            3)  24 ลิตร
                2)  20 ลิตร                                                            4)  30 ลิตร
13.          รถไฟ 2 ขบวน ออกจากสถานีหัวลำโพงในเวลาเที่ยงวัน ขบวนแรกแล่นไปในทิศตะวันออกด้วยความเร็ว 40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง อีกด้านหนึ่งไปในทิศใต้ด้วยความเร็ว 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เวลาเท่าใดที่รถทั้งสองขบวนห่างจากกัน 200 กิโลเมตร
                1)  15.00                                                               3)  16.30
                2)  16.00                                                               4)  18.00
 
14.          ผู้บังคับบัญชามีความจำเป็นต้องเลือกทหาร 3 คน จากจำนวน 15 คน เพื่อไปปฏิบัติการพิเศษ เขาจะสามารถเลือกกลุ่มทหารดังกล่าวได้กี่วิธี
                1)  110                                  2)  210                                  3)  330                                  4) 455
 
15.          ในงานเลี้ยงสังสรรค์ครั้งหนึ่ง มีคู่สามีภรรยามาร่วมงานทั้งสิ้น 9 คู่ จงหาว่า หากมีการจับคู่เต้นรำกันโดยมีข้อกำหนดว่า ห้ามสามีภรรยาจับคู่กันเอง จะมีทางเป็นไปได้กี่วิธี
                1)  81 วิธี                              2)  36 วิธี                              3)  72 วิธี                              4)  90 วิธี
 
16.          พื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัส เนื้อที่ 1 ไร่ ถ้าปลูกมะละกอห่างกันต้นละ 2 เมตร และปลูกให้เต็มพื้นที่ทั้งหมด จะได้มะละกอกี่ต้น
                1)  400                                  2)  421                                  3)  440                                  4)  441
 
17.          เดินทางจากบ้านไปถึงดอนเมืองระยะทาง 50 ก.ม. ใช้เวลาเดินทาง 40 นาที จากดอนเมืองถึงจังหวัดกำแพงเพชร ระยะทาง 320 ก.ม. ใช้เวลา 4 ช.ม. ครึ่ง เขาใช้เวลาเดินทางเฉลี่ยชั่วโมงละกี่กิโลเมตร
                1)  70.60                               2)  71.61                               3)  72.62                               4)  73.63
 
18.          น้ำปลาอย่างดี 1 ลิตร ราคา 100 บาท ผสมกับน้ำปลาปานกลาง ลิตรละ 20 บาท ในอัตราส่วน 5 : 3 จะต้องขายน้ำปลาผสมในขนาดบรรจุ 1 ลิตร ราคาขวดละเท่าใด จึงจะได้กำไร 20%
                1)  70                                     2)  80                                     3)  84                                     4)  86
 
19.          เลข 7 ตัวเรียงกัน ผลรวมของเลข 7 ตัวรวมกันได้ 105 ตัวที่มากที่สุดและน้อยที่สุด มีผลต่างกัน 6 จงหาเลขที่น้อยที่สุด
                1)  11                                     2)  12                                     3)  13                                     4)  14 
 
20.          ในการแข่งขันวิ่ง 100 เมตร ก ชนะ ข 10 เมตร ชนะ ค 5 เมตร ในการแข่งขันวิ่ง 190 เมตร ระหว่าง ข และ ค ผลจะเป็นอย่างไร
                1)  ข  ชนะ  ค  10 เมตร                                    3)  ค  ชนะ  ข  10 เมตร
                2)  ข  ชนะ  ค  5 เมตร                                      4)  ค  ชนะ  ข  5 เมตร f

จำหน่ายเอกสารติวการประปานครหลวง  ทั่วประเทศ
ที่กำลังเปิดสอบ สำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติวและเวลาไปหาซื้อหนังสือ
เป็นไฟล์เอกสารส่งทาง e-mail
ทันทีรวดเร็ว ได้อ่านสอบเร็วไม่ต่อรอ รวบรวมจากหนังสือมากกว่า สิบเล่มและรุ่นพี่ที่สอบได้
สนใจสั่งซื้อมาที่ decho.by@hotmail.com

สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท   ส่งทางไปรษณีย์ราคา 550 มี VCD ติวคณิตศาสตร์และภาษาไทยให้ด้วย
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย บิ๊กซีขอนแก่น decho pragay  ออมทรัพย์

ดาวโหลดข้อสอบที่  http://www.testthai1.com/

วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ดาวโหลดแนวข้อสอบ กพ.อบต.ธกส.ตำรวจ ครูผู้ช่วย ที่กำลังเปิดสอบ

แนวข้อสอบเข้ารับราชการ และพนักงาน อบต. แนวข้อสอบ กพ. ความรู้ความสามารถทั่วไป

ดาวโหลดข้อสอบ อบต ครู ทหาร ตำรวจ ข้อสอบรับราชการ
แนวข้อสอบเด็ด ๆ สำหรับเข้ารับราชการและพนักงาน กพ. ภาค กและภาค ข อบต. อบจ. เทศบาล กทม.ครูผู้ช่วย ครู กทม. และพนักงานราชการ   ดาวโหลดฟรีที่


มีแนวข้อสอบมากมายให้โหลดไปอ่านอย่างเต็มทีเลย ขอให้โชคดีสอบได้ทุกคน

แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์

นักวิชาการสหกรณ์

แนวข้อสอบกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน   

แนวข้อสอบกรมป่าไม้   

แนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค

แนวข้อสอบกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด   

แนวข้อสอบกรมทางหลวงชนบท   

แนวข้อสอบกรมประมง   

แนวข้อสอบพนักงานราชการทั่วไปกรมวิชาการเกษตร   

ข้อสอบกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

แนวข้อสอบกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม   

แนวข้อสอบกรมทางหลวง   

แนวข้อสอบการไฟฟ้า 

แนวข้อสอบกรมสุขภาพจิต 

1 แนวข้อสอบนักโบราณคดีปฏิบัติการ
2
แนวข้อสอบภัณฑารักษ์ปฏิบัติการ
3
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ปฏิบัติการ
4
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ 

5 แนวข้อสอบนักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ (ด้านช่างศิลปะไทย) 
6
แนวข้อสอบนักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านภาษาและวรรณกรรม) 
7
แนวข้อสอบนักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านประวัติศาสตร์) 
8
แนวข้อสอบนักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านวรรณคดีไทย) 

แนวข้อสอบศาลยุติธรรมบรรณารักษ์ 3

แนวข้อสอบศาลยุติธรรมเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ 3

แนวข้อสอบกรมโยธาธิการและผังเมืองวิศวกรโยธาปฎิบัติการ 3

แนวข้อสอบการเคหะแห่งชาตินักพัฒนาชุมชน

แนวข้อสอบสนง.กกต.สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
 เข้าดู  http://www.testthai1.com/